คำถามที่พบบ่อย

คำตอบ
ผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละรอบ/ โครงการ/คณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัคร อย่างละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง

คำตอบ

Portfolio 10 หน้า ไม่รวม ปกหน้า ปกหลัง และ ไม่ต้องมี คำนำ สารบัญ

** Portfolio แต่ละหน้าต้องเป็นไปตามที่คณะกำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร ดูรายละเอียดได้ที่ รอบ 1 : Portfolio **


คำตอบ

สมัครได้ไม่จำกัดคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ยกเว้น ในกลุ่มโครงการกระจายโอกาสต่าง ๆ เช่น โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิชาการ (สอวน.และสสวท.) /ประกาศรับสมัคร โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา เลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น


คำตอบ
สามารถแก้ไขไฟล์แนบได้ โดยไปที่เมนู
1.  "รายการใบสมัคร / ตรวจสอบสถานะ"
2. เลือก รอบ
3. เลือก เลขที่ใบสมัครที่ต้องการแก้ไข 
4. เลือก ไฟล์ที่ต้องการแนบ
5. เลือก "อัปโหลดไฟล์ใหม่"
** สามารถแก้ไขไฟล์แนบได้เฉพาะช่วงเวลาเปิดรับสมัครเท่านั้น **

คำตอบ
กรอกแบบฟอร์มคําร้องขอตรวจสอบสถานะการชําระเงิน (กรณีสถานะการชำระเงินไม่ถูกต้อง) (AD4) (REQUEST FOR CHECKING PAYMENT STATUS)
ที่ www.tuadmissions.in.th

คำตอบ
1. เลือก "ไม่ระบุ" ในระบบรับสมัคร
2. กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอเพิ่มเติมโรงเรียน ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (AD3) (REQUEST ADD SCHOOL)
3. แอดมิน จะเพิ่มข้อมูลโรงเรียนในระบบรับสมัครภายใน 5 วันทำการ
4. หลังจาก 5 วันทำการแล้ว ให้ผู้สมัครเข้าระบบเพื่อเลือกชื่อโรงเรียน ที่เพิ่มมาในระบบรับสมัคร

คำตอบ
หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้นับหน่วยกิตตลอดทั้งหลักสูตร (6 ภาคการศึกษา)
**หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ใช่ GPAX นะจ๊ะ **

คำตอบ
1. เข้าสู่ระบบ
2. ไปที่ "ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร"
3. แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ
4. กด "บันทึกข้อมูล"
** ข้อมูล เลขประจำตัวประชาชน และ วัน/เดือน/ปีเกิด **
ผู้สมัครไม่สามารถแก้ไขเองได้ หากต้องการแก้ไข จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขข้อมูลการสมัคร เข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (AD2)
(REQUEST FOR CHANGING APPLICATION INFORMATION) โดยไปที่ https://www.tuadmissions.in.th/requestform/

คำตอบ
ใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีผลต่อการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะข้อมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้ว จะไม่มีการนำข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิกไปแล้วมาประมวลผลหรือจัดสถานที่สอบให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะนำใบสมัครไปชำระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัครให้เรียบร้อยว่าเป็นฉบับที่ถูกต้องและไม่ได้ถูกทำรายการยกเลิกไปแล้ว


คำตอบ
ลาออกหลังจากประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หรือ ก่อนการขึ้นทะเบียนนักศึกษา

คำตอบ
ดูรายละเอียดได้ที่ Website: LANGUAGE INSTITUTE THAMMASAT UNIVERSITY

คำตอบ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของโครงการปกติสามารถดูรายละเอียดได้ที่ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการพิเศษ หรือหลักสูตรนานาชาติสามารถดูรายละเอียดโดยตรงได้ที่เว็ปไซต์ของคณะ/โครงการ

คำตอบ
รายละเอียดเรื่องทุนการศึกษา ติดต่อกองกิจการนักศึกษา
99 หมู่ 18 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12121
เบอร์โทรศัพท์ 02-564-4441-79 ต่อ 1935 ถึง 1937©2024 Thammasat Admissions


งานรับเข้าและธรรมศาสตร์ตลาดวิชา กองบริหารงานวิชาการ
99 หมู่ 18 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12121
เบอร์โทรศัพท์ 02-564-4441-79 ต่อ 1935 ถึง 1937
©2024 Thammasat Admissions