คำร้องขอแก้ไขข้อมูลการสมัคร เข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Request for changing application information)

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

© 2019 สงวนลิขสิทธิ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. All rights reserved.