ประกาศและข่าวสาร
News

รอบ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio 2

PORTFOLIO 2

วันที่เปิด
รับสมัคร
วันที่ปิด
รับสมัคร
จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวน
ผู้สมัคร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- ควบบริหารธุรกิจบัญฑิต (การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 34
- ควบบัญชีบัณฑิต (การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 34
- บริหารธุรกิจบัณฑิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 97
- บัญชีบัณฑิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 55
คณะรัฐศาสตร์
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 52
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 69
- รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 23
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองและการระหว่างประเทศ) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 19
คณะเศรษฐศาสตร์
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 60 84
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศูนย์รังสิต) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 20 144
- สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศูนย์ลำปาง) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 38
คณะศิลปศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 11
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 15 50
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 58
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 15 152
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 12 13
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 25
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัสเซียศึกษา) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 50 43
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 6 38
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 40 39
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 33
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 14
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 16
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 8
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 7
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) กลุ่มผู้สมัคร วิทย์ คณิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 96
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 3 29
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 43
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 80
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 6
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 21
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 15 68
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 15 26
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 27
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 7
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)(ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 5
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 7
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์การจัดการ) (โครงการพิเศษ) กลุ่มผู้สมัคร วิทย์ คณิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 7
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) (โครงการพิเศษ) กลุ่มผู้สมัคร วิทย์ คณิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 17
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 2
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 10
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 20 151
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 20 135
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 20 146
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 20 131
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 20 127
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 170
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : TEP (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองสถาบัน) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 90 34
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : TEPE (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 30 10
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) : Soft-En (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 15 84
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์) :V-TECH (ศึกษา มธ.ศูนย์พัทยา) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 3 24
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง) : EBM (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 34
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ) : iPEN-iEE (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 26
คณะสหเวชศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 225
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 20 121
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการกีฬา) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 130 411
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การฝึกสอนกีฬา) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 70 168
คณะพยาบาลศาสตร์
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 60 483
คณะศิลปกรรมศาสตร์
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การละคอน) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 87
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (เอกสิ่งทอ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 3 8
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (แฟชั่น) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 3 20
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
- ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 7 6
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 70 51
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 12
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 22
- สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 11
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิทยาการเรียนรู้) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 65 147
วิทยาลัยนวัตกรรม
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 35 158
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 30 122
วิทยาลัยสหวิทยาการ
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 17
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์) (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 19
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 4
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการสังคมศาสตร์) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 8
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 30 76
โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ(สสวท.)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- หลักสูตรธุรกิจบัณฑิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1* -
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1* -
คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์ 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1 -
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 7* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 7* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 7* -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมคอมพิวเตอร์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 4* 2
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมอุตสาหการ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 4* 1
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมเครื่องกล) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 4* -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 4* 1
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 4* -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 4* -
คณะสหเวชศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1 1
คณะทันตแพทยศาสตร์
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1 4
คณะพยาบาลศาสตร์
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1 1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
- การผังเมืองบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1 -
- ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1 -
- สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1 -
คณะสาธารณสุขศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1* -
คณะเภสัชศาสตร์
- เภสัชศาสตรบัณฑิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1 -
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการ /การจัดการวิศวกรรม) (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 4* -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า /วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ /วิศวกรรมโยธา /วิศวกรรมเครื่องกล /วิศวกรรมเคมี ) (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 4* -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล /วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 4* -
วิทยาลัยนวัตกรรม
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 35 -
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1* -
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการบริการ) (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1* -
โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา
คณะนิติศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 36
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- บริหารธุรกิจบัณฑิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 3 31
- บัญชีบัณฑิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 3 12
คณะรัฐศาสตร์
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 4* 9
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 4* 13
- รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 4* 7
คณะเศรษฐศาสตร์
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 3 13
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 9
คณะศิลปศาสตร์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 7 23
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
- วารสารศาสตรบัณฑิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 3 20
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
- สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 3 4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5* 6
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5* 2
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5* 3
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5* -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมคอมพิวเตอร์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 3* 12
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมอุตสาหการ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 3* 5
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมเครื่องกล) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 3* 9
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 3* 3
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 3* 10
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 3* 9
คณะสหเวชศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1 28
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการกีฬา) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 4 45
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การฝึกสอนกีฬา) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 3 21
คณะพยาบาลศาสตร์
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1 9
คณะศิลปกรรมศาสตร์
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การละคอน) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1* 2
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (เอกสิ่งทอ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1* -
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (แฟชั่น) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1* 1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
- การผังเมืองบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1* 1
- ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1* 1
- สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1* 1
คณะสาธารณสุขศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 2* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 2* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 2* 5
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิทยาการเรียนรู้) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1 1
วิทยาลัยนวัตกรรม
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 2* 3
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 2* -
วิทยาลัยสหวิทยาการ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1 1
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1 -
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิ สอวน.(ค่าย 2)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 30* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 30* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 30* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 30* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 30* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 15* 10
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 30* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 30* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 30* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 30* 2
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 30* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 30* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 30* 5
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 30* -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 -