ประกาศและข่าวสาร
News


วันที่เปิด
รับสมัคร
วันที่ปิด
รับสมัคร
จำนวน
ผู้สมัคร
คณะรัฐศาสตร์
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
คณะเศรษฐศาสตร์
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศูนย์รังสิต) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศูนย์ลำปาง) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
คณะศิลปศาสตร์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัสเซียศึกษา) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 63 10 ม.ค. 65 -
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) กลุ่มผู้สมัคร วิทย์ คณิต 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)(ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์การจัดการ) (โครงการพิเศษ) กลุ่มผู้สมัคร วิทย์ คณิต 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) (โครงการพิเศษ) กลุ่มผู้สมัคร วิทย์ คณิต 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : TEP (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองสถาบัน) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : TEPE (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) : Soft-En (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์) :V-TECH (ศึกษา มธ.ศูนย์พัทยา) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง) : EBM (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ) : iPEN-iEE (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
คณะสหเวชศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการกีฬา) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การฝึกสอนกีฬา) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
คณะพยาบาลศาสตร์
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
คณะศิลปกรรมศาสตร์
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การละคอน) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (เอกสิ่งทอ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (แฟชั่น) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
- ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิทยาการเรียนรู้) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
วิทยาลัยนวัตกรรม
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
วิทยาลัยสหวิทยาการ
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์) (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) (โครงการพิเศษ) กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์ วิชาสามัญ 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการสังคมศาสตร์) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -