คําร้องขอตรวจสอบสถานะการชําระเงิน
(กรณีสถานการชำระเงินไม่ถูกต้อง) (AD4)
(Request for checking payment status)

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล