ประกาศและข่าวสาร
News

รอบที่ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน PORTFOLIO 2

PORTFOLIO 2

วันที่เปิด
รับสมัคร
วันที่ปิด
รับสมัคร
จำนวน
ผู้สมัคร
คณะรัฐศาสตร์
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 100
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 108
- รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 52
คณะเศรษฐศาสตร์
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 182
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศูนย์รังสิต) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 231
- สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศูนย์ลำปาง) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 56
คณะศิลปศาสตร์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 98
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 87
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 276
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 25
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 59
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัสเซียศึกษา) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 63 10 ม.ค. 65 100
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 18
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 93
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 55
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 29
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 28
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 24
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 25
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 286
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 49
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 86
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 148
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 19
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 37
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 92
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 38
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 89
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 18
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)(ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 20
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 14
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์การจัดการ) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 9
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 56
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 11
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 14
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 371
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 291
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 448
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 281
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 299
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 634
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : TEP (หลักสูตรนานาชาติหลักสูตรสองสถาบัน) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 30
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : TEPE (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 17
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) : Soft-En (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 134
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์) :V-TECH (ศึกษา มธ.ศูนย์พัทยา) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 51
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง) : EBM (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 68
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ) : iPEN-iEE (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 61
คณะสหเวชศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 338
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 164
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการกีฬา) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 533
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การฝึกสอนกีฬา) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 189
คณะพยาบาลศาสตร์
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 750
คณะศิลปกรรมศาสตร์
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การละคอน) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 289
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (เอกสิ่งทอ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 19
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (แฟชั่น) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 62
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 6
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
- ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 17
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 121
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 44
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 39
- สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 60
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิทยาการเรียนรู้) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 264
วิทยาลัยนวัตกรรม
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 251
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 135
วิทยาลัยสหวิทยาการ
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 52
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์) (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 37
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 11
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการสังคมศาสตร์) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 13
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 36
โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิชาการ (สอวน.)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 2
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 16
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 2
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 1
โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา
คณะนิติศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 87
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- บริหารธุรกิจบัณฑิต 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 70
- บัญชีบัณฑิต 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 27
คณะรัฐศาสตร์
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 27
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 31
- รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 24
คณะเศรษฐศาสตร์
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 27
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 13
คณะศิลปศาสตร์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 54
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
- วารสารศาสตรบัณฑิต 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 38
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
- สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 8
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 8
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 3
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 4
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 2
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 3
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 3
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมคอมพิวเตอร์) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 10
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมอุตสาหการ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 7
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมเครื่องกล) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 14
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 6
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 15
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 14
โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิชาการ (สสวท.)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 2
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 7
คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์ 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 2
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมคอมพิวเตอร์) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 3
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมอุตสาหการ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมเครื่องกล) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
คณะสหเวชศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 3
คณะทันตแพทยศาสตร์
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 5
คณะพยาบาลศาสตร์
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 5
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
- การผังเมืองบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
คณะสาธารณสุขศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 1
คณะเภสัชศาสตร์
- เภสัชศาสตรบัณฑิต 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 4
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการ /การจัดการวิศวกรรม) (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า /วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ /วิศวกรรมโยธา /วิศวกรรมเครื่องกล /วิศวกรรมเคมี ) (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล /วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
วิทยาลัยนวัตกรรม
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 1
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการบริการ) (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) 15 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 -