ประกาศและข่าวสาร
News

รอบ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio 2

PORTFOLIO 2

วันที่เปิด
รับสมัคร
วันที่ปิด
รับสมัคร
จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวน
ผู้สมัคร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- ควบบริหารธุรกิจบัญฑิต (การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 59
- ควบบัญชีบัณฑิต (การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 46
- บริหารธุรกิจบัณฑิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 147
- บัญชีบัณฑิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 101
คณะรัฐศาสตร์
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 82
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 112
- รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 41
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองและการระหว่างประเทศ) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 36
คณะเศรษฐศาสตร์
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 60 153
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศูนย์รังสิต) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 20 214
- สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศูนย์ลำปาง) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 63
คณะศิลปศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 22
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 15 79
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 102
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 15 254
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 12 22
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 53
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัสเซียศึกษา) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 50 84
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 6 58
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 40 97
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 63
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 38
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 24
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 29
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 24
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) กลุ่มผู้สมัคร วิทย์ คณิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 170
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 3 48
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 93
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 137
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 13
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 32
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 15 106
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 15 41
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 64
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 22
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)(ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 14
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 18
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์การจัดการ) (โครงการพิเศษ) กลุ่มผู้สมัคร วิทย์ คณิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 21
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) (โครงการพิเศษ) กลุ่มผู้สมัคร วิทย์ คณิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 38
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 13
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 23
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 20 268
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 20 214
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 20 260
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 20 242
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 20 234
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 320
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : TEP (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองสถาบัน) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 90 60
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : TEPE (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 30 27
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) : Soft-En (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 15 139
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์) :V-TECH (ศึกษา มธ.ศูนย์พัทยา) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 3 37
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง) : EBM (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 61
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ) : iPEN-iEE (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 49
คณะสหเวชศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 391
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 20 177
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการกีฬา) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 130 595
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การฝึกสอนกีฬา) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 70 239
คณะพยาบาลศาสตร์
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 60 764
คณะศิลปกรรมศาสตร์
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การละคอน) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 140
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (เอกสิ่งทอ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 3 15
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (แฟชั่น) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 3 65
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 5
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
- ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 7 22
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 70 93
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 59
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 48
- สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 51
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิทยาการเรียนรู้) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 65 270
วิทยาลัยนวัตกรรม
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 35 252
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 30 176
วิทยาลัยสหวิทยาการ
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 34
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์) (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 43
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 7
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการสังคมศาสตร์) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 14
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 30 128
โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ(สสวท.)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- หลักสูตรธุรกิจบัณฑิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1* -
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1* -
คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์ 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1 -
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 7* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 7* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 7* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 7* -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมคอมพิวเตอร์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 4* 3
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมอุตสาหการ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 4* 1
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมเครื่องกล) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 4* 1
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 4* 1
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 4* 1
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 4* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1 2
คณะทันตแพทยศาสตร์
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1 7
คณะพยาบาลศาสตร์
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1 1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
- การผังเมืองบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1 -
- ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1 -
- สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1 -
คณะสาธารณสุขศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1* -
คณะเภสัชศาสตร์
- เภสัชศาสตรบัณฑิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1 3
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการ /การจัดการวิศวกรรม) (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 4* -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า /วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ /วิศวกรรมโยธา /วิศวกรรมเครื่องกล /วิศวกรรมเคมี ) (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 4* -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล /วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 4* -
วิทยาลัยนวัตกรรม
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 35 -
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1* -
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการบริการ) (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1* -
โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา
คณะนิติศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 10 41
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- บริหารธุรกิจบัณฑิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 3 35
- บัญชีบัณฑิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 3 14
คณะรัฐศาสตร์
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 4* 14
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 4* 16
- รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 4* 9
คณะเศรษฐศาสตร์
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 3 13
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 10
คณะศิลปศาสตร์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 7 27
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
- วารสารศาสตรบัณฑิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 3 25
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
- สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 3 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5* 2
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5* 2
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5* 8
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5* 3
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5* 3
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5* 2
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5* -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมคอมพิวเตอร์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 3* 14
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมอุตสาหการ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 3* 7
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมเครื่องกล) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 3* 11
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 3* 4
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 3* 11
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 3* 12
คณะสหเวชศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1 38
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการกีฬา) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 4 51
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การฝึกสอนกีฬา) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 3 25
คณะพยาบาลศาสตร์
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1 10
คณะศิลปกรรมศาสตร์
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การละคอน) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1* 2
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (เอกสิ่งทอ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1* -
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (แฟชั่น) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1* 1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
- การผังเมืองบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1* 1
- ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1* 2
- สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1* 1
คณะสาธารณสุขศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 2* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 2* 4
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 2* 5
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิทยาการเรียนรู้) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1 2
วิทยาลัยนวัตกรรม
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 2* 4
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 2* 1
วิทยาลัยสหวิทยาการ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1 1
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 1 -
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิ สอวน.(ค่าย 2)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 30* 2
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 30* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 30* 2
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 30* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 30* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 15* 13
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 30* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 30* 3
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 30* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 30* 3
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 30* 2
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 30* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 30* 6
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 30* -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ) 5 ม.ค. 64 19 ม.ค. 64 5 1