ประกาศและข่าวสาร
News

สมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ มธ.

วิชาเฉพาะ มธ.

วันที่เปิด
รับสมัคร
วันที่ปิด
รับสมัคร
จำนวน
ผู้สมัคร
คณะนิติศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต (ศูนย์รังสิต) 5 ก.พ. 64 18 มี.ค. 64 3766
- นิติศาสตรบัณฑิต (ศูนย์ลำปาง) 5 ก.พ. 64 18 มี.ค. 64 315
คณะรัฐศาสตร์
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) 5 ก.พ. 64 18 มี.ค. 64 641
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) 5 ก.พ. 64 18 มี.ค. 64 805
- รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) 5 ก.พ. 64 18 มี.ค. 64 373
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองและการระหว่างประเทศ) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) (โครงการพิเศษ) 5 ก.พ. 64 18 มี.ค. 64 220
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศูนย์รังสิต) 5 ก.พ. 64 18 มี.ค. 64 668
- สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศูนย์ลำปาง) 5 ก.พ. 64 18 มี.ค. 64 47
คณะศิลปกรรมศาสตร์
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การละคอน) 5 ก.พ. 64 18 มี.ค. 64 313
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (เอกสิ่งทอ) 5 ก.พ. 64 18 มี.ค. 64 14
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (แฟชั่น) 5 ก.พ. 64 18 มี.ค. 64 90
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 5 ก.พ. 64 18 มี.ค. 64 2