Contact Us
ติดต่อเรา

งานรับเข้าและธรรมศาสตร์ตลาดวิชา กองบริหารงานวิชาการ

เลขที่ 99 หมู่ 18 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

 

99 Moo 18 , Thammasat University Rangsit campus, Khlongluang, Pathumthani 12121


โทรศัพท์  งานรับเข้าและธรรมศาสตร์ตลาดวิชา 02-564-4441-79 ต่อ 1935 ถึง 1937