รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thammasat University

คณะนิติศาสตร์

24 ธันวาคม 2563

คณะรัฐศาสตร์

24 ธันวาคม 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

24 ธันวาคม 2563

คณะศิลปศาสตร์

24 ธันวาคม 2563

คณะแพทยศาสตร์

24 ธันวาคม 2563

คณะสหเวชศาสตร์

24 ธันวาคม 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

24 ธันวาคม 2563

คณะเภสัชศาสตร์

24 ธันวาคม 2563

วิทยาลัยนวัตกรรม

24 ธันวาคม 2563